Top 26 Câu Hỏi Phỏng Vấn Lập Trình Năm 2024 Phải Đọc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 26 câu hỏi phỏng vấn lập trình hàng đầu năm 2024

Khi phỏng vấn một ứng viên tiềm năng cho một lập trình vị trí, có một số câu hỏi mà bạn nên chuẩn bị để hỏi để tận dụng tối đa cuộc trò chuyện.

Đặt câu hỏi đúng có thể giúp đánh giá khả năng kỹ thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề và hiểu biết về các khái niệm mã hóa của một người. Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn lập trình tuyệt vời để xem xét hỏi trong cuộc phỏng vấn việc làm tiếp theo của bạn hoặc cho một cuộc phỏng vấn. 

26 câu hỏi phỏng vấn lập trình hàng đầu

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn lập trình hàng đầu bạn nên biết:

Sự khác biệt giữa NULL và VOID là gì?

NULL và VOID là hai khái niệm tương tự nhau trong lập trình. NULL được sử dụng để chỉ một đối tượng không có giá trị, trong khi VOID được sử dụng để chỉ định một hàm trống hoặc một hàm không có kiểu trả về.

Hàm đệ quy là gì?

Hàm đệ quy là một loại hàm đặc biệt gọi chính nó như là một phần của quá trình thực thi. Nó cung cấp một cách ngắn gọn để giải quyết các vấn đề có thể được chia thành các vấn đề con nhỏ hơn cùng loại.

Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào?

Thuật toán đệ quy hoạt động bằng cách chia nhỏ vấn đề thành các vấn đề con nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi đạt đến một trường hợp cơ bản có thể giải quyết dễ dàng mà không cần đệ quy.

Giải thích Tìm kiếm Fibonacci.

Tìm kiếm Fibonacci là một thuật toán tìm kiếm hiệu quả dựa trên nguyên tắc chia để trị. Nó chia mảng đầu vào thành hai phần tùy thuộc vào phần tử ở giữa và sau đó tìm kiếm phần tử đích ở một trong hai phần.

Tại sao chúng ta sử dụng thuật toán của Huffman?

Thuật toán của Huffman được sử dụng để nén dữ liệu hiệu quả bằng cách mã hóa từng ký tự trong một chuỗi với biểu diễn bit ngắn hơn. Nó dựa vào việc gán các từ mã ngắn hơn cho các ký tự xuất hiện thường xuyên và các từ mã dài hơn cho các ký tự ít phổ biến hơn.

Giải thích cây AVL.

Cây AVL là cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng, theo dõi hệ số cân bằng của từng nút để đảm bảo rằng cây vẫn cân bằng trong quá trình chèn và xóa.

Hệ số cân bằng của một nút được tính bằng hiệu giữa chiều cao cây con bên trái và chiều cao cây con bên phải.

Bạn có thể giải thích mảng đa chiều không?

Mảng đa chiều là mảng có nhiều chiều (tức là có hàng và cột). Nó có thể được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các mục dữ liệu có liên quan, chẳng hạn như tọa độ của một điểm trên biểu đồ hoặc thậm chí là một hình ảnh.

Bạn sẽ tham chiếu tất cả các phần tử trong mảng một chiều như thế nào?

Tất cả các phần tử trong mảng một chiều có thể được tham chiếu bằng số chỉ mục của chúng. Phần tử đầu tiên có chỉ số là 0 và phần tử cuối cùng có chỉ số bằng kích thước của mảng trừ đi một.

Giải thích cấu trúc dữ liệu.

Cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu trong hệ thống máy tính, cho phép truy xuất và thao tác hiệu quả. Chúng thường được triển khai bằng cách sử dụng mảng hoặc danh sách được liên kết và có thể bao gồm từ cấu trúc tuyến tính đơn giản như ngăn xếp hoặc hàng đợi đến cây hoặc biểu đồ phức tạp hơn.

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Giải thích nguyên tắc DRY.

Nguyên tắc DRY là viết tắt của Don't Repeat Yourself và là một nguyên tắc lập trình khuyến khích tránh dư thừa mã bằng cách viết mã một lần và sử dụng lại càng nhiều càng tốt.

Trình biên dịch là gì?

Trình biên dịch là một chương trình được sử dụng để chuyển đổi mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ cấp cao thành một chương trình thực thi có thể chạy trên máy tính. Sau đó, chương trình được biên dịch sẽ thực thi các lệnh được chỉ định trong mã nguồn. Trình biên dịch là cần thiết cho các ngôn ngữ lập trình như C, C++ và Java.

Deque là gì?

Deque (hàng đợi hai đầu) là một loại cấu trúc dữ liệu tuyến tính cho phép các phần tử được chèn và xóa từ cả hai đầu. Nó có thể hoạt động như FIFO hoặc LIFO, tùy thuộc vào giá trị cuối nào đang được truy cập.

Giải thích danh sách liên kết đôi.

Danh sách liên kết đôi là cấu trúc dữ liệu bao gồm các nút chứa hai con trỏ, một trỏ đến nút trước đó và một trỏ đến nút tiếp theo trong chuỗi. Chúng hữu ích cho việc duyệt danh sách theo cả hai hướng và cho phép chèn và xóa nhanh các nút.

Giải thích Cây tìm kiếm nhị phân là gì.

Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là một loại cấu trúc dữ liệu khác lưu trữ các phần tử được sắp xếp theo cách cho phép tra cứu nhanh hơn. Mỗi nút chứa hai con trỏ, một trỏ đến nút con bên trái và nút kia trỏ đến nút con bên phải. Các giá trị được lưu trữ trong mỗi nút phải lớn hơn nút con bên trái của chúng nhưng nhỏ hơn nút con bên phải của chúng.

Khái niệm OOP là gì? Các khái niệm được giới thiệu trong OOP là gì?

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một cách tiếp cận được sử dụng để lập trình cho phép các nhà phát triển tạo các đối tượng có thuộc tính, phương thức, sự kiện, v.v. Nó tăng khả năng sử dụng lại mã bằng cách cho phép các nhà phát triển sử dụng các lớp hiện có làm tham chiếu khi tạo các lớp mới. OOP cung cấp khả năng đọc mã tốt hơn và tăng hiệu quả của tổ chức mã.

Cây nhị phân là gì?

Cây nhị phân là cấu trúc dữ liệu bao gồm các nút có thể có tối đa hai nút con. Chúng được sử dụng chủ yếu để sắp xếp các phần tử một cách hiệu quả vì nó yêu cầu ít bộ nhớ hơn so với các cấu trúc dữ liệu khác như danh sách liên kết hoặc mảng.

Hàng đợi là gì?

Hàng đợi là cấu trúc dữ liệu tuyến tính trong đó các phần tử được thêm vào một đầu (phía sau) và xóa khỏi đầu kia (phía trước). Phương pháp FIFO (Nhập trước xuất trước) được sử dụng khi thêm và xóa các giá trị, nghĩa là phần tử được chèn vào trước cũng là phần tử đầu tiên bị xóa.

Ngôn ngữ C là gì?

C là ngôn ngữ lập trình thủ tục được phát triển vào năm 1972, được sử dụng rộng rãi để lập trình hệ thống và tạo các ứng dụng có mã nhúng. Nó hỗ trợ quản lý bộ nhớ động và cung cấp khả năng kiểm soát tài nguyên phần cứng như ngắt và bus bộ nhớ.

Cấp phát bộ nhớ động trong C là gì?

Cấp phát bộ nhớ động trong C đề cập đến quá trình cấp phát bộ nhớ trong thời gian chạy thay vì trong thời gian biên dịch. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các chức năng như malloc(), calloc() và realloc(), cấp phát bộ nhớ và giải phóng bộ nhớ khi không còn cần thiết.

Cuộc gọi theo tham chiếu trong hàm là gì?

Gọi theo tham chiếu là một khái niệm được sử dụng trong lập trình C trong đó đối số được truyền cho một hàm là địa chỉ của một biến chứ không phải giá trị của nó. Điều này cho phép các thay đổi được thực hiện đối với tham số bên trong hàm cũng tồn tại bên ngoài nó.

Bảng liệt kê là gì?

Kiểu liệt kê là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa cho phép các phần tử có tên duy nhất được biểu diễn dưới dạng số nguyên trong chương trình. Chúng cung cấp một cách dễ dàng và hiệu quả hơn để xử lý một lượng lớn thông tin liên quan so với việc sử dụng nhiều biến riêng lẻ.

Giải thích sự trừu tượng hóa dữ liệu.

Trừu tượng hóa dữ liệu là một kỹ thuật được sử dụng trong lập trình để ẩn các chi tiết kỹ thuật không cần thiết, chẳng hạn như cấp phát bộ nhớ và khai báo biến, khỏi người dùng. Mục tiêu của trừu tượng hóa dữ liệu là đơn giản hóa việc sử dụng đồng thời cung cấp cho người dùng tất cả thông tin cần thiết để sử dụng chương trình.

Nó cho phép các lập trình viên tập trung vào cách mã của họ hoạt động mà không bị sa lầy vào các chi tiết triển khai không liên quan đến người dùng cuối.

Giải thích cách khai báo biến ảnh hưởng đến cấp phát bộ nhớ.

Việc khai báo biến ảnh hưởng đến việc phân bổ bộ nhớ bằng cách yêu cầu một lượng dung lượng cụ thể trong RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) cho mỗi biến được khai báo và gán cho nó một địa chỉ, do đó cho phép truy cập và thao tác dữ liệu được lưu trữ dễ dàng hơn.

Cấp phát bộ nhớ động giúp quản lý dữ liệu bằng cách cung cấp tính linh hoạt liên quan đến kích thước vùng lưu trữ dữ liệu của các biến – nếu sau này cần thêm dung lượng, thì có thể cấp phát nhiều dung lượng hơn.

Giải thích cây AVL.

Cây AVL là một ví dụ về cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng, có nghĩa là nó duy trì sự cân bằng ngay cả khi các nút được thêm hoặc xóa khỏi cây. Tất cả các phần tử trong mảng một chiều có thể được tham chiếu bằng cách sử dụng chỉ mục, trong đó mỗi phần tử được xác định bằng số vị trí của nó trong mảng.

Tại sao việc thêm nhận xét vào mã được khuyến khích cao?

Một số lĩnh vực tận dụng cấu trúc dữ liệu bao gồm trí tuệ nhân tạo, đồ họa máy tính và cơ sở dữ liệu. Việc thêm nhận xét vào mã rất được khuyến khích để giao tiếp rõ ràng và khả năng bảo trì; khi những người khác xem mã của bạn trong tương lai (kể cả chính bạn!), sẽ có ý nghĩa hơn nếu có các nhận xét để giải thích mục đích và logic của từng dòng.

Gỡ lỗi là gì?

Gỡ lỗi là quá trình tìm và sửa lỗi hoặc lỗi trong chương trình máy tính, trong khi thử nghiệm liên quan đến việc chạy chương trình và kiểm tra xem chương trình đó có hoạt động chính xác không.

Phương pháp thiết kế từ trên xuống bắt đầu bằng việc tạo ra bức tranh tổng thể về hệ thống trước khi tập trung vào các thành phần riêng lẻ, trong khi phiên bản beta của chương trình máy tính là phiên bản phát hành trước có thể chứa các tính năng chưa hoàn thiện hoặc các thách thức đã biết.

Liên kết nhanh:

Kết luận: Câu hỏi phỏng vấn lập trình 

Bằng cách hỏi những câu hỏi này trong cuộc phỏng vấn xin việc, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về trình độ kỹ thuật và kỹ năng giải quyết vấn đề của ứng viên.

Ngoài ra, những câu hỏi này có thể giúp tiết lộ mức độ đam mê của một người đối với lập trình và khả năng cập nhật các công nghệ mới nổi của họ.

Với kiến ​​thức này, việc xác định ứng viên tốt nhất cho vị trí này sẽ dễ dàng hơn. Tất cả điều này làm cho những câu hỏi này trở nên quan trọng đối với ai đó đang trả lời phỏng vấn. 

Babber Kashish
Tác giả này được xác minh trên BloggersIdeas.com

Kashish là sinh viên tốt nghiệp B.Com, hiện đang theo đuổi niềm đam mê tìm hiểu và viết về SEO và viết blog. Với mỗi lần cập nhật thuật toán mới của Google, cô ấy sẽ đi sâu vào chi tiết. Cô ấy luôn ham học hỏi và thích khám phá mọi thay đổi trong các bản cập nhật thuật toán của Google, tìm hiểu sâu hơn về cách chúng hoạt động. Sự nhiệt tình của cô đối với những chủ đề này có thể được thể hiện qua bài viết của cô, khiến cho những hiểu biết sâu sắc của cô vừa mang tính thông tin vừa hấp dẫn đối với bất kỳ ai quan tâm đến bối cảnh không ngừng phát triển của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và nghệ thuật viết blog.

Tiết lộ chi nhánh: Hoàn toàn minh bạch - một số liên kết trên trang web của chúng tôi là liên kết liên kết, nếu bạn sử dụng chúng để mua hàng, chúng tôi sẽ kiếm được hoa hồng miễn phí cho bạn (không tính thêm phí gì!).

Để lại một bình luận